Ga naar de inhoud

Privacyverklaring

Korte samenvatting:

Net zoals wij bezorgd zijn over uw huid, zijn wij bezorgd over uw gegevens, en willen wij de vertrouwelijkheid van uw gegevens steeds waarborgen.

Daarom hebben wij speciaal voor u een samenvatting van onze Privacyverklaring gemaakt. Deze samenvatting kan u in minder dan 2 minuten lezen, waardoor u in een mum van tijd op de hoogte bent van de manier waarop wij uw Persoonsgegevens verwerken en beschermen.

Wilt u meer weten, dan nodigen we u graag uit om de volledige Privacyverklaring te lezen. Daarin wordt voor u alles in detail uitgelegd.

Op wie is deze Privacyverklaring van toepassing?

Deze Verklaring is van toepassing op elke persoon van wie SPOTWATCH Persoonsgegevens kan verzamelen, gebruiken, delen of anders verwerken en meer specifiek:

 • Gebruikers van de SPOTWATCH-diensten, zijnde ofwel de zorggebruiker (of ook wel patiënt genaamd) of de arts die in naam van diens patiënt een afspraak maakt;
 • Bezoekers van de SPOTWATCH Website www.spotwatch.be

Welke informatie verzamelen we over U?

Wanneer u een account aanmaakt via de SPOTWATCH Website, zullen wij uw identificatie- en contactgegevens verzamelen en verwerken. Verder kan u, bij het maken van een afspraak op onze Website, ervoor kiezen om bijkomende afspraakgegevens met ons te delen die wij dan zullen verwerken.

Vervolgens zullen wij de gezondheidsgegevens die we verkrijgen bij het uitvoeren van uw 3D body mapping (of ook wel huidscan of SPOTWATCH-scan genoemd) en het bijhorende verslag van een SPOTWATCH-dermatoloog verwerken.

Tenslotte gebruiken we cookies om informatie over uw gebruik van onze Website te verzamelen.

Waarom verzamelen we deze informatie?

SPOTWATCH verzamelt en verwerkt uw Persoonsgegevens in de eerste plaats om u een correcte uitvoering van haar dienstverlening te bieden.

Daarnaast verwerken wij uw Persoonsgegevens:

 • Om u te kunnen contacteren;
 • Om u op de hoogte te houden van onze activiteiten door middel van de SPOTWATCH nieuwsbrief;
 • Om onze Website te verbeteren.
 • Om onze diensten te kunnen leveren en dus een 3D body mapping/huid- of SPOTWATCH-scan van u te maken en deze te laten analyseren door de SPOTWATCH-dermatologen.

In geen geval verwerkt SPOTWATCH Persoonsgegevens om aandoeningen of ziektes in dat verband te diagnosticeren en/of te behandelen.

Wie heeft toegang tot uw Persoonsgegevens?

 • Enkel het deel van het SPOTWATCH-team dat uw gegevens nodig heeft om de diensten te kunnen verlenen, met inbegrip van de SPOTWATCH-dermatologen.
 • Verder hebben we een aantal leveranciers en dienstverleners die diensten aanbieden met betrekking tot IT-ondersteuning, hosting, computerbeveiliging of andere specifieke diensten. Deze partijen zijn te allen tijde verplicht bij de wet om uw privacy te waarborgen en zullen enkel de Persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met onze doeleinden.

Welke rechten heeft u?

 • U kan SPOTWATCH op elk moment vragen om uw Persoonsgegevens in te kijken, te corrigeren of te verwijderen. U kan hiervoor een e-mail sturen naar info@spotwatch.be en de procedure volgen zoals omschreven in Artikel 5.7 van de volledige privacyverklaring.
 • U kan ook steeds om een kopie verzoeken van al de informatie die we over u hebben verzameld door een e-mail te versturen naar hetzelfde adres.

Wat doen we om uw Persoonsgegevens te beschermen?

 • SPOTWATCH neemt passende veiligheidsmaatregelen op technisch en organisatorisch niveau.
 • Om onze diensten te verbeteren, kan SPOTWATCH uw gegevens gebruiken. Desalniettemin zal SPOTWATCH deze gegevens steeds gebruiken in een vorm die in overeenstemming is met de AVG, met behulp van geavanceerde software en oplossingen.

Indien u meer wil weten, nodigen we u uit om de volledige Privacyverklaring hieronder te lezen waarin alles meer in detail beschreven staat.

SPOTWATCH PRIVACYVERKLARING

Versie 2.0 – 05 Februari 2024

Artikel 1 – ALGEMEEN

1.1 SPOTWATCH BV, (hierna “Wij”, “Ons”, “Onze”, “SPOTWATCH”), met maatschappelijke zetel te Brugse Steenweg 181A, 9990 Maldegem, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 1000.967.645, neemt de verantwoordelijkheid op zich om uw Persoonsgegevens ter verwerken als “Verwerkingsverantwoordelijke”, met inbegrip van het gebruik van de SPOTWATCH Website (www.spotwatch.be) (hierna: “Website”).

1.2 Deze privacyverklaring kan regelmatig worden herwerkt. De meest recente tekst is de versie die u terugvindt op Onze Website. Wanneer Wij wijzigingen aanbrengen, zullen we u op de hoogte stellen van de aanpassingen via Onze Website.

1.3 In Onze Privacyverklaring betekent het begrip “Persoonsgegevens” alle informatie betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. SPOTWATCH kan Persoonsgegevens verzamelen, gebruiken, delen of op een andere manier verwerken van individuen die tot een van de volgende categorieën behoren:

 • Gebruikers van de SPOTWATCH-diensten (zorggebruikers (ook wel patiënten genoemd), artsen) (hierna: “Gebruikers”)
 • Bezoekers en gebruikers van de SPOTWATCH Website (www.spotwatch.be) (hierna: “Bezoekers”)

1.4 Het verzamelen en verwerken van Persoonsgegevens is onderworpen aan strikte voorwaarden. SPOTWATCH handelt in overeenstemming met:

 • de Europese Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van Persoonsgegevens (hierna “AVG”); en/of
 • alle (toekomstige) Belgische wetten ter uitvoering van deze Verordening of met betrekking tot de verwerking van Persoonsgegevens.

1.5 Toegang nemen tot of gebruik maken van de Website impliceert dat u deze Privacyverklaring volledig en zonder voorbehoud aanvaardt. Dit betekent dat u zich bewust bent van hoe SPOTWATCH uw Persoonsgegevens verzamelt, gebruikt en verwerkt in overeenstemming met de bepalingen van deze Privacyverklaring en voor de doeleinden die uiteengezet worden in deze Privacyverklaring.

1.6 Deze Privacyverklaring is alleen van toepassing op de pagina’s op Onze Website en op de diensten die SPOTWATCH uitvoert. Het is niet van toepassing op de pagina’s en websites van derde partijen waar SPOTWATCH naar zou verwijzen of een link zou voorzien en van wie de privacyverklaring kan verschillen. SPOTWATCH is bijgevolg niet verantwoordelijk voor de gegevens op of verwerkt door de derde partij websites.  

1.7 In de context van deze Privacyverklaring wordt een SPOTWATCH-dermatoloog als volgt gedefinieerd:

 • Dermatoloog die in opdracht van SPOTWATCH de beelden van de 3D body mapping analyseert en diens bevindingen neerschrijft in een verslag. Dit verslag kan u aan de door u, zijnde de Gebruiker, aangeduide arts/dermatoloog bezorgen (hierna: “SPOTWATCH-dermatoloog”)

Artikel 2 – VERZAMELDE PERSOONSGEGEVENS

SPOTWATCH kan de volgende categorieën Persoonsgegevens verwerken:

CategorieRelevante BetrokkenenDetailsContext
Categorie 1 Uw identificatie- en contact-gegevensGebruikers van de   SPOTWATCH-dienstenVereiste gegevens: Voornaam en achternaamGeboortedatum E-mailadres Paswoord Optionele gegevens: Rijksregister-nummereID-kaartnummerAdresGsm-nummerUw identificatie- en contactgegevens worden aan Ons verstrekt wanneer u een account aanmaakt op de Website.
Categorie 2 Bijkomende afspraakdetailsGebruikers van de van SPOTWATCH-dienstenGegevens die ingevuld worden in het veld ‘Opmerkingen of vragen aan de arts’ bij het maken van een afspraakDeze gegevens  worden aan Ons verstrekt wanneer u een afspraak maakt via Onze Website en ervoor opteert om dit optionele veld in te vullen.
Categorie 3 Contact-gegevens van contact-formulier en annulering contact-formulierBezoekers van de SPOTWATCH WebsiteVoor- en achternaamE-mailadres  TelefoonnummerBerichtDeze gegevens  worden aan Ons verstrekt wanneer u het contactformulier invult op Onze Website.
Categorie 4 Gezondheids-gegevens (3D body mapping en verslag SPOTWATCH-dermatoloog)Gebruikers van de SPOTWATCH-dienstenGezondheidsgegevens die verzameld worden bij het uitvoeren van de 3D body mapping bij SPOTWATCH:
Scan van uw lichaam met de nadruk op huidvlekjes
Andere verwante gezondheidgegevens (zoals relevante notities van SPOTWATCH (-dermatologen)
Verslag van de SPOTWATCH- dermatoloog opgesteld a.d.h.v. de 3D body mapping.
De technische metadata daaraan gekoppeld (zoals bijvoorbeeld loggegevens).
Deze gegevens worden aan Ons verstrekt wanneer u de 3D body mapping uitvoert bij SPOTWATCH. Nadien wordt er een verslag  van de beelden gemaakt door een SPOTWATCH- dermatoloog.
Categorie 5
Gegevens aan SPOTWATCH verstrekt door arts of dermatoloog
Gebruikers van de SPOTWATCH- diensten– Contactgegevens: o.a. naam, telefoonnummer, emailadres
– Eventueel de ernst van de gezondheidssituatie van de zorggebruiker
Deze gegevens zullen aan SPOTWATCH worden verstrekt wanneer een arts of dermatoloog een zorggebruiker waarmee deze een therapeutische relatie heeft, doorverwijst naar SPOTWATCH.
Categorie 6
Informatie over uw bezoek en het gebruik van Onze Website
Bezoekers van de  SPOTWATCH WebsiteBij het bezoeken van Onze Website registreren de geraadpleegde servers automatisch bepaalde gegevens door cookies in te stellen.Door de cookies (zie Artikel 8 – Cookies)

* Hiervoor wordt u doorgestuurd naar het extern platform MediPortal. Bovendien kan er gebruik gemaakt worden van itsme® binnen MediPortal. Bij het gebruik van deze externe diensten voor de verwerking van uw Persoonsgegevens dient de privacyverklaring van elke afzonderlijke externe dienst in acht genomen te worden. Deze vindt u terug via volgende link:

Wij maken gebruik van de software van Dermagraphix om de 3D body mapping uit te voeren. De scans als resultaat van de 3D body mapping worden via de ViewMyConsult®-software met u, de SPOTWATCH-dermatoloog en uw arts(en)/dermatoloog naar keuze gedeeld.

Artikel 3 – DOELEINDEN VAN DE VERWERKING

SPOTWATCH verzamelt en verwerkt uw Persoonsgegevens in de eerste plaats om u Onze diensten optimaal te kunnen aanbieden.

Daarnaast gebruiken we uw Persoonsgegevens enkel voor de volgende doeleinden:

3.1     Algemene doeleinden

CategorieënRechtsgrond(en)Doeleinden
Categorie 1 Uw identificatie- en contactgegevensVereiste gegevens: Uitvoering van de overeenkomst (art. 6.1 (b) AVG) Optionele gegevens: Toestemming (art. 6.1 (a) AVG)Uw Persoonsgegevens worden verwerkt om de dienstverlening, waarvoor u beroep doet op SPOTWATCH, te kunnen verstrekken (3D Body Mapping).   De rechtsgrond voor de verwerking van de optionele gegevens is de toestemming, die wordt uitgedrukt door het accepteren van deze Privacyverklaring. Indien we de Persoonsgegevens van een gebruiker verkrijgen via een arts met wie deze een therapeutische relatie heeft, zal SPOTWATCH de gebruiker hiervan op de hoogte stellen.
Categorie 2 Bijkomende afspraakdetailsToestemming (art. 6.1 (a) AVG) Expliciete toestemming (art. 9.2 (a) AVG)In zoverre SPOTWATCH hierbij bijzondere categorieën van Persoonsgegevens verwerkt (zoals gezondheidsgegevens) beroepen Wij Ons op uw expliciete toestemming voor deze verwerking. Uw expliciete toestemming vloeit voort uit het aanvaarden van deze Privacyverklaring bij het maken van een afspraak.   SPOTWATCH verwerkt in geen geval uw Persoonsgegevens om aandoeningen of ziektes in dat verband te diagnosticeren en/of te behandelen.   Indien we de Persoonsgegevens van een gebruiker verkrijgen van een arts met wie deze een therapeutische relatie heeft, zal SPOTWATCH de gebruiker hiervan op de hoogte stellen.
Categorie 3 Contactgegevens van contactformulierToestemming (art. 6.1 (a) AVG) Expliciete toestemming (art. 9.2 (a) AVG)In zoverre SPOTWATCH hierbij bijzondere categorieën van Persoonsgegevens verwerkt (zoals gezondheidsgegevens) beroepen Wij Ons op uw expliciete toestemming voor deze verwerking. Uw expliciete toestemming vloeit voort uit het aanvaarden van deze Privacyverklaring voordat u het contactformulier verstuurt.   SPOTWATCH verwerkt in geen geval uw Persoonsgegevens om aandoeningen of ziektes in dat verband te diagnosticeren en/of te behandelen.
Categorie 4 Gezondheidsgegevens (3D body mapping en verslag SPOTWATCH-dermatoloog)Expliciete toestemming (art. 9.2 (a) AVG)Om Onze diensten uit te voeren, met name de 3D body mapping en het bijhorende verslag van een SPOTWATCH-dermatoloog, worden deze gegevens verwerkt. Aangezien SPOTWATCH hierbij bijzondere categorieën van Persoonsgegevens verwerkt (zoals gezondheidsgegevens) beroepen Wij Ons op uw expliciete toestemming voor deze verwerking. Uw expliciete toestemming vloeit voort uit  het aanvaarden van deze Privacyverklaring bij het maken van een afspraak.
 
SPOTWATCH verwerkt in geen geval uw Persoonsgegevens om aandoeningen of ziektes in dat verband te diagnosticeren en/of te behandelen.
Categorie 5
Gegevens aan SPOTWATCH verstrekt door arts of dermatoloog
Toestemming (art. 6.1 (a) AVG)
Expliciete toestemming (art. 9.2 (a) AVG)
De rechtsgrond voor de verwerking van de contactgegevens is de toestemming, die wordt uitgedrukt tijdens het gesprek tussen de arts of dermatoloog en de zorggebruiker waarmee deze een therapeutische relatie heeft.
 
In zoverre SPOTWATCH hierbij bijzondere categorieën van Persoonsgegevens verwerkt (zoals gezondheidsgegevens) beroepen Wij Ons op uw expliciete toestemming voor deze verwerking.
 
SPOTWATCH verwerkt in geen geval uw Persoonsgegevens om aandoeningen of ziektes in dat verband te diagnosticeren en/of te behandelen.
Categorie 6
Informatie over uw bezoek en het gebruik van Onze Website
Toestemming (art. 6.1 (a) AVG)
Gerechtvaardigd belang (art. 6.1 (f) AVG)
Uw Persoonsgegevens worden verwerkt om u de toegang te kunnen verlenen tot de Website alsook om u een betere gebruikservaring aan te bieden op Onze Website. Hiervoor gebruiken Wij cookies en gelijkaardige technologieën.
 
De rechtsgrond voor deze verwerking is het gerechtvaardigd belang van  SPOTWATCH voor wat betreft de essentiële cookies en uw toestemming voor wat betreft de niet-essentiële cookies.
Voor meer informatie in verband met de cookies die SPOTWATCH gebruikt, verwijzen We u naar Artikel 8 van deze Privacyverklaring.
 
Indien u contact wenst op te nemen met  SPOTWATCH via Onze Website, verwerken Wij ook uw Persoonsgegevens. Hiervoor baseert  SPOTWATCH zich op uw toestemming.

3.2     Directe marketing

Wanneer u beroep doet op de diensten van SPOTWATCH, dan kunnen uw Persoonsgegevens gebruikt worden voor directe marketingdoeleinden, op grond van het gerechtvaardigd belang van SPOTWATCH en overeenkomstig deze Privacyverklaring. Dit laat SPOTWATCH toe om u, door middel van haar nieuwsbrief, te informeren over gelijkaardige producten en diensten die SPOTWATCH aanbiedt. Indien u geen Gebruiker van SPOTWATCH bent, dan zullen uw Persoonsgegevens nooit worden verwerkt voor directe marketingdoeleinden, tenzij u op voorhand hiervoor uitdrukkelijk toestemming geeft.

U kunt zich op elk moment, gratis en zonder motivatie, verzetten tegen het ontvangen van dergelijke e-mails of post, door te klikken op de opzegknop op het einde van een promotionele e-mail of door het sturen van een e-mail naar info@spotwatch.be.

3.3 Statistische doeleinden

Uw gegevens kunnen geaggregeerd verder worden gebruikt voor statistische doeleinden.

3.4     Overdracht naar derde partijen

SPOTWATCH behandelt Persoonsgegevens als vertrouwelijke informatie en zal deze niet openbaar maken of communiceren aan derden onder enige voorwaarde of voor enig ander doel dan vermeld in deze Privacyverklaring, of onder de voorwaarden die de wet Ons oplegt.

SPOTWATCH kan uw Persoonsgegevens bekend maken aan derden voor zover dit noodzakelijk is om Onze bedrijfsactiviteiten uit te kunnen voeren, met inbegrip van maar niet beperkt tot leveranciers en dienstverleners die diensten aanbieden met betrekking tot IT-ondersteuning, hosting, computerbeveiliging of andere specifieke diensten. In geen geval zullen deze derden uw Persoonsgegevens bekend maken aan andere derden, behalve in de volgende situaties:

 • De communicatie van uw Persoonsgegevens door deze derde partijen aan hun leveranciers of onderaannemers is noodzakelijk om hun bedrijfsactiviteiten uit te voeren;
 • Dergelijke derde partijen zijn verplicht op grond van toepasselijke wet- of regelgeving om bepaalde informatie of documenten te verstrekken aan de bevoegde autoriteiten.

SPOTWATCH zal uw Persoonsgegevens niet verkopen, verhuren, verdelen of anderszins commercieel beschikbaar stellen aan derde partijen, behalve zoals bepaald in deze Privacyverklaring, of wanneer u daar vooraf expliciet toestemming voor hebt gegeven.  

In geval van gehele of gedeeltelijke reorganisatie of overdracht van de activiteiten van SPOTWATCH, waarbij SPOTWATCH reorganiseert, fusioneert, aandelen overdraagt, haar bedrijfsactiviteit staakt of in geval SPOTWATCH failliet gaat, kunnen uw persoonsgegevens worden overgedragen aan nieuwe entiteiten of derden. SPOTWATCH doet haar uiterste best om u, indien redelijkerwijs mogelijk, op voorhand in te lichten over het feit dat SPOTWATCH uw Persoonsgegevens zal overdragen aan een derde persoon.

3.5     Wettelijke verplichtingen

Het kan voorkomen in uitzonderlijke omstandigheden dat Wij uw Persoonsgegevens als gevolg van een gerechtelijk bevel of om te voldoen aan andere dwingende wet- of regelgeving moet onthullen. Wij zullen in redelijkheid proberen u op voorhand hierover te informeren, tenzij een en ander aan wettelijke beperkingen onderhevig is.

Artikel 4 – DUUR VAN DE VERWERKING

SPOTWATCH bewaart uw Persoonsgegevens voor de duur die nodig is om de doeleinden, opgesomd in Artikel 3 van deze Privacyverklaring, te vervullen, inclusief voor zolang het essentieel is voor de contractuele relatie tussen u en SPOTWATCH.

SPOTWATCH kan uw Persoonsgegevens ook bewaren om te voldoen aan wettelijke vereisten waaronder vereisten om uw Persoonsgegevens verder te bewaren na beëindiging van de contractuele relatie tussen u en SPOTWATCH. Hieronder vallen toepasselijke verjaringstermijnen voor facturering, betaling, boekhouding, belasting en naleving van regelgeving. Daarom kan er van de hieronder uiteengezette bewaartermijnen afgeweken worden indien een dergelijke wettelijke verplichting van toepassing is.

Bewaartermijnen:

CategorieBewaartermijn
Categorie 1
Uw identificatie- en contactgegevens
Categorie 2
Bijkomende afspraakdetails
Categorie 3
Contactgegevens van contactformulier
Categorie 4
Gezondheidsgegevens (3D body mapping en verslag SPOTWATCH-dermatoloog)
Categorie 5
Gegevens aan SPOTWATCH verstrekt door arts of dermatoloog
Wij bewaren deze gegevens voor zolang het noodzakelijk is dat We met u communiceren en zeker niet langer dan 30 jaar na het laatste verzoek of contact. (Het verslag van de SPOTWATCH-dermatoloog wordt door deze bewaard conform de bewaartermijnen geldend in het gezondheidsrecht en in afspraak met de door u geconsulteerde dermatoloog.)
Categorie 6
Informatie over uw bezoek en het gebruik van Onze Website
Wat betreft de cookies, verwijzen we u graag door naar de Cookie Verklaring.

Artikel 5 – UW RECHTEN

5.1     Recht van toegang en inzage

U heeft het recht om op elk moment kennis te nemen van uw Persoonsgegevens en het gebruik dat Wij van uw Persoonsgegevens maken of om Ons informatie te vragen over uw Persoonsgegevens. Een kopie van uw Persoonsgegevens opvragen is hier een voorbeeld van.

5.2     Recht op rectificatie, verwijdering en beperking

U bent vrij om bepaalde Persoonsgegevens al dan niet mee te delen aan Ons.

U heeft steeds het recht om Ons te verzoeken uw Persoonsgegevens aan te passen of te vervolledigen, wanneer deze onjuist of onvolledig zijn.

U kunt eveneens verzoeken dat de verwerking van uw Persoonsgegevens wordt beperkt, indien u denkt dat uw gegevens onnauwkeurig zijn en u Ons hieromtrent vervolgens in kennis stelt, de verwerking onrechtmatig is, de gegevens niet meer nodig of wanneer u bezwaar heeft gemaakt.

Bijkomend heeft u het recht om SPOTWATCH te verzoeken uw gegevens te verwijderen voor zover Wij niet in de mogelijkheid verkeren deze anoniem te maken, tenzij Wij verplicht zijn om deze te bewaren op grond van een wettelijke verplichting die op Ons rust.

Wel kan het zijn dat indien u weigert bepaalde Persoonsgegevens mee te delen, of indien u Ons vraagt ze te verwijderen, Wij Onze Diensten niet meer op een optimale wijze kunnen aanbieden.

5.3     Recht van bezwaar

U beschikt eveneens over een recht van bezwaar tegen de verwerking van uw Persoonsgegevens wanneer u ernstige en rechtmatige redenen heeft om dit te doen.

U heeft eveneens het recht van verzet tegen het gebruik van uw Persoonsgegevens voor directe marketingdoeleinden. In dit geval zal geen specifieke motivering worden verzocht.

5.4     Recht van vrije gegevensoverdracht

U beschikt over het recht om te verzoeken om uw Persoonsgegevens die door Ons verwerkt worden in gestructureerde, gangbare en leesbare vorm te verkrijgen en/of deze aan andere verantwoordelijken voor de verwerking over te dragen.

5.5     Recht van intrekking van de toestemming

U beschikt zonder enig nadeel over het recht om uw voorafgaande toestemming voor het verwerken van uw Persoonsgegevens in te trekken, wanneer de verwerking van uw Persoonsgegevens op uw toestemming gebaseerd is.

5.6     Geautomatiseerde beslissingen en profilering

U heeft het recht Ons te verzoeken niet het voorwerp uit te maken van een beslissing gestoeld enkel op een geautomatiseerde verwerking, met inbegrip van profilering, die wettelijke gevolgen teweegbrengen die betrekking op u hebben of een aanzienlijke invloed op u hebben.

5.7     Uitoefening van uw rechten

U kunt uw rechten uitoefenen door contact met Ons op te nemen,

via e-mail naar info@spotwatch.be

of via de post naar,

Brugse Steenweg 181A,

9990 Maldegem

5.8     Recht om klacht in te dienen

Tevens beschikt u over het recht om een klacht in te dienen bij de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit, dit is de gegevensbeschermingsautoriteit waaronder SPOTWATCH ressorteert:

Gegevensbeschermingsautoriteit

Drukpersstraat 35, 1000 Brussel,

Tel +32 (0)2 274 48 00, Fax +32 (0)2 274 48 35,

Email: contact@apd-gba.be

Dit laat een voorziening voor een burgerlijke rechtbank onverlet. Indien u afkomstig bent uit of werkt in een andere EU-lidstaat dan België, kan u eveneens een klacht indienen bij uw nationale gegevensbeschermingsautoriteit. U kunt een lijst van nationale toezichthoudende autoriteiten binnen de EU terugvinden op de volgende webpagina: https://ec.europa.eu/justice/article-29/structure/data-protection-authorities/index_en.htm.

Indien u schade zou lijden als gevolg van de verwerking van Uw Persoonsgegevens, kunt u een vordering tot schadevergoeding instellen.

Artikel 6 – VEILIGHEID EN VERTROUWELIJKHEID

SPOTWATCH neemt de bescherming van uw Persoonsgegevens ernstig en neemt passende maatregelen op een technisch, organisatorisch en fysiek niveau om vernietiging, verlies, vervalsing, wijziging, onbevoegde toegang of de accidentele kennisgeving van uw gegevens aan een derde partij tegen te gaan, alsook de onbevoegde verwerking van deze gegevens.

Mochten Wij vaststellen dat er toch een inbreuk op uw Persoonsgegevens heeft plaatsgevonden en er daardoor een hoog risico ontstaat voor uw rechten en vrijheden, zal SPOTWATCH u informeren omtrent de inbreuk die plaatsvond, met inbegrip van een beschrijving van de potentiële impact en een aanbeveling om de mogelijke negatieve gevolgen van de inbreuk te beperken.

SPOTWATCH is echter niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik van uw Persoonsgegevens door een andere partij dan SPOTWATCH.

Tegelijkertijd bent u ook medeverantwoordelijkheid voor het behoud van uw privacy, bijvoorbeeld door derden geen inzage te geven in uw vertrouwelijke communicatie.

Artikel 7 – TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTBANK

Deze privacyverklaring wordt beheerst, uitgelegd en uitgevoerd in overeenstemming met het Belgisch recht dat exclusief van toepassing is.

De rechtbanken van het rechtsgebied Gent, afdeling Gent zijn exclusief bevoegd om van elk geschil kennis te nemen dat zou voortvloeien uit de interpretatie of uitvoering van deze Privacyverklaring.

Artikel 8 – COOKIES

8.1     Wat zijn cookies en waarom gebruiken we ze?

Een “cookie” is een klein bestand uitgezonden door de server van SPOTWATCH en geplaatst op de harde schijf van uw computer. De inlichtingen opgeslagen op deze cookies kunnen enkel door SPOTWATCH gelezen worden en enkel gedurende uw bezoek aan de Website.

De Website van SPOTWATCH gebruikt cookies en gelijkaardige technologieën om uw gebruiksvoorkeuren te onderscheiden van die van andere gebruikers van de Website. Dit helpt Ons om u een betere gebruikerservaring te bieden wanneer u Onze Website bezoekt of gebruikt en laat Ons ook toe Onze Website te optimaliseren.

8.2     Soorten cookies

Er bestaan zeer veel verschillende cookies die te onderscheiden zijn naar functionaliteit, herkomst of bewaartermijn. Hieronder geven Wij eerst een algemene beschrijving van de soorten cookies die mogelijks op de Website van SPOTWATCH worden gebruikt. Vervolgens wordt een gedetailleerd overzicht gegeven van de verschillende cookies die worden gebruikt op Onze Website. 

SoortFunctie
Essentiële/ Strikt noodzakelijke cookiesDeze cookies zijn nodig om de Website te laten functioneren en kunnen niet worden uitgeschakeld in Onze systemen. Ze worden meestal alleen ingesteld als reactie op acties die door u zijn gesteld, zoals het instellen van uw privacy voorkeuren, inloggen of het invullen van formulieren. Ze zijn noodzakelijk voor een goede communicatie en ze vergemakkelijken het navigeren (bijvoorbeeld naar een vorige pagina terugkeren, etc.).
Functionele cookiesDeze cookies verhogen de gebruiksvriendelijkheid van de Website door Uw keuzes te herinneren (bv. taalvoorkeur) en bieden verbeterde functionaliteit en personalisatie aan de bezoeker. Zo zorgen deze cookies ervoor dat bepaalde instellingen op uw verzoek gepersonaliseerd worden. Als u deze cookies niet accepteert, kan dit van invloed zijn op de prestaties en functionaliteit van de Website en kan het toegang tot inhoud op de Website beperken. Deze cookies kunnen worden ingesteld door Ons of door externe providers wiens diensten We hebben toegevoegd aan Onze pagina’s.
Prestatie/Analytische cookiesDeze cookies verzamelen gegevens over het gebruik van de Website zoals het aantal bezoekers, de tijd die bezoekers doorbrengen op een webpagina en eventuele foutmeldingen. Ze helpen SPOTWATCH om de prestaties van de Website te verbeteren. Deze cookies identificeren u niet als individu.
Tracking cookiesDeze cookies volgen gebruikersacties en worden gebruikt om bezoekers tussen verschillende websites te identificeren. Dit maakt het mogelijk om gebruikersinformatie te verzamelen. Deze informatie kan op haar beurt gebruikt worden om een profiel van bezoekersinteresses op te bouwen en vervolgens gepersonaliseerde advertenties voor die specifieke gebruiker te tonen.
First & Third Party cookiesFirst party cookies zijn cookies die worden verzonden vanaf Onze servers of domeinen, van waaruit de gevraagde service wordt aangeboden. Third party cookies zijn cookies die naar uw browser worden verzonden vanaf een server of domein die niet door SPOTWATCH wordt beheerd, maar door een samenwerkende organisatie. Alleen deze derde partijen hebben toegang tot die cookies en de informatie die door de cookie wordt verzameld. Indien u meer wil weten over deze cookies, verwijzen Wij u door naar het beleid dat deze partijen op hun respectievelijke websites aanbieden. Houd er rekening mee dat Wij geen invloed hebben op de inhoud van dit beleid of op de inhoud van deze cookies van derden.

8.3     Overzicht van Cookies

Welke cookies gebruiken we?

Noodzakelijke cookies

NaamDomeinVervaldatumBeschrijving
cc_cookiespotwatch.be182 dagenHoudt je cookie toestemming bij

Analytische cookies

NaamDomeinVervaldatumBeschrijving
_gaspotwatch.be2 JaarGoogle Analytics: Wordt gebruikt om gebruikers te onderscheiden.
_ga_*spotwatch.be2 JaarGoogle Analytics: Wordt gebruikt om de status van de sessie te bewaren.
__Secure-1PAPISIDgoogle.com13 maandenThis cookie is set by Google and is used to store user preferences and information when viewing pages with Google maps on them.
__Secure-1PSIDgoogle.com13 maandenThis cookie is set by Google and is used to authenticate users, store session preferences, and perform security measures.
__Secure-1PSIDCCgoogle.com1 jaarThis cookie is set by Google and is used to protect users' data from unauthorized access.
__Secure-3PAPISIDgoogle.com13 maandenThis cookie is set by Google and is used to store user preferences and information when viewing pages with Google maps on them.
__Secure-3PSID google.com13 maandenThis cookie is set by Google and is used to authenticate users, store session preferences, and perform security measures.
__Secure-3PSIDCCgoogle.com1 jaarThis cookie is set by Google and is used to protect users' data from unauthorized access.
__Secure-ENIDgoogle.com13 maandenThis cookie is set by Google and is used to store user preferences and information, such as language preferences and customized search results.
__Secure-1PSIDTSgoogle.com1 jaarThis cookie is set by Google and is used to collect information about your interactions with Google services and ads. It contains a unique identifier.
SIDgoogle.com13 maandenThis cookie is set by Google and is used to authenticate users, store session preferences, and perform security measures.
__Secure-3PSIDTSgoogle.com2 JaarThis cookie is set by Google and it collects information about your interactions with Google services and ads. It is used to measure advertising effectiveness and deliver personalized content based on your interests. The cookie contains a unique identifier
AECgoogle.com6 maandenEnsure that requests within a browsing session are made by the user, and not by other sites
SIDCCgoogle.com1 jaarThis cookie is set by Google and is used to protect users' data from unauthorized access.
APISIDgoogle.com13 maandenThis cookie is used by Google to store user preferences and information when viewing pages with Google maps on them.
SEARCH_SAMESITEgoogle.com5 maandenThis cookie is used for the correct sending of data to Google.
SAPISIDgoogle.com2 JaarUsed by Google to store user preferences and information while viewing pages with Google Maps on them
HSIDgoogle.com2 JaarUsed by Google to store user preferences and information while viewing pages with Google Maps on them
SSIDgoogle.com2 JaarUsed by Google to store user preferences and information while viewing pages with Google Maps on them

Advertentie- en targetingcookies

NaamDomeinVervaldatumBeschrijving
_gcl_auspotwatch.be3 maandenGoogle Adsense: Store and track conversions

8.4     Uw toestemming

Bij uw eerste bezoek aan Onze Website zal u gevraagd worden de niet-essentiële cookies te aanvaarden of te weigeren. Met deze toestemming gaat u akkoord met de verschillende soorten cookies die Wij gebruiken.

8.5     Cookies beheren

U kunt deze cookies weigeren of blokkeren door de configuratieparameters van uw navigatiesysteem te wijzigen. Het uitschakelen van cookies kan betekenen dat u van bepaalde functionaliteiten van de Website geen gebruik kunt maken.

Meer informatie over hoe u uw browser instelt, vindt u via de volgende links:

Google Chrome

https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=nl

Safari

https://support.apple.com/kb/PH19214?locale=en_US

Microsoft Edge

https://support.microsoft.com/nl-nl/topic/cookies-weergeven-in-microsoft-edge-a7d95376-f2cd-8e4a-25dc-1de753474879

Mozilla Firefox

https://support.mozilla.org/nl/kb/cookies-in-en-uitschakelen-websites-voorkeuren?redirectlocale=nl&redirectslug=Cookies+in-+en+uitschakelen

Momenteel bieden sommige browsers een “do not track”- of “DNT”-optie die een signaal naar de bezochte websites stuurt om de traceervoorkeur van een bezoeker aan te geven. SPOTWATCH reageert op dit moment niet op deze signalen, omdat er geen gemeenschappelijke industriestandaard voor DNT is aangenomen door industriegroepen, technologiebedrijven of regelgevers. De third parties die cookies plaatsen op Onze Website, kunnen al dan niet iets doen naar aanleiding van dit signaal.

Hou er rekening mee dat het veranderen van de instellingen ervoor kan zorgen dat een website niet meer werkt zoals verwacht.

Meer informatie over cookies is ook te vinden via de volgende link:

http://www.allaboutcookies.org/

Meer informatie over online adverteren op basis van gedrag en online privacy is te vinden via de volgende link:

http://www.youronlinechoices.eu/

SPOTWATCH
Zuidleiestraat 12 / 0B, 9880 Aalter