Ga naar de inhoud

Algemene voorwaarden

SAMENVATTING:

Vindt u Algemene Voorwaarden lang, moeilijk en een overvloed aan juridisch jargon? Wij ook! We vinden het echter belangrijk om u te informeren over de manier waarop u gebruik kan maken van onze Diensten.

Daarom hebben wij deze samenvatting voor u gemaakt, die u in minder dan 2 minuten leest. Zo verkrijgt u in een mum van tijd de nodige informatie!

WAT HEEL BELANGRIJK TE WETEN IS:

Wij raden u aan deze Algemene Voorwaarden zorgvuldig te lezen voordat u van onze gehele dienstverlening gebruik maakt. Door te klikken op de knop “Ik ga akkoord met de Algemene Voorwaarden” gaat u ermee akkoord dat uw gebruik van de Website (met inbegrip van de Afspraakmodule, de mogelijkheid tot het maken van een afspraak, zoals verder gedefinieerd wordt) en van onze Diensten (zijnde de dienstverlening die betrekking heeft op het maken van een 3D body mapping zoals verder gedefinieerd wordt) wordt beheerst door deze Algemene Voorwaarden. U kan de huidige versie van de Algemene Voorwaarden steeds vinden op de website.

De informatie die beschikbaar is op onze Website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden en kan dus niet als persoonlijk of medisch advies worden beschouwd.

Nu dat u dit weet, kunnen we verder en vooral naar de essentie: wat is SPOTWATCH en hoe gaan wij te werk?

SPOTWATCH is een bedrijf dat aan 3D body mapping doet om melanomen en andere huidaandoeningen (sneller) op te sporen. SPOTWATCH doet dit ter ondersteuning van mensen die zelf de toestand van hun huid willen opvolgen, ter ondersteuning van artsen om hun patiënten makkelijker op te volgen en te adviseren bij hun preventieve taak en ter ondersteuning van bedrijven die de preventie van de gezondheidstoestand van hun personeelsleden nastreven.

Wanneer kan je gebruik maken van de diensten van SPOTWATCH?

 • Om van onze Website (met inbegrip van de Afspraakmodule) en Diensten gebruik te maken, dient u onze Algemene Voorwaarden te aanvaarden. Hierin staan uw rechten en verplichtingen tijdens het gebruik van onze Diensten.
 • Daarnaast moet u ook instemmen met ons privacybeleid. De persoonlijke gegevens die u met ons deelt zullen alleen worden gebruikt om onze Diensten aan u te leveren. Voor meer informatie over dit onderwerp nodigen wij u uit om onze Privacyverklaring te raadplegen.

Wat moet u verder nog weten?

 • Om gebruik te kunnen maken van de Afspraakmodule en onze Diensten moet u eerst onze Privacyverklaring lezen en accepteren.
 • Indien u onze Algemene Voorwaarden schendt, riskeert u dat u geen gebruik meer mag maken van onze Diensten en Afspraakmodule.
 • Onze Website (met inbegrip van de Afspraakmodule) en onze Diensten alsook materialen zijn beschikbaar zoals ze zijn “in de huidige staat” en zonder dat er garanties worden geleverd. Het gebruik van de Website en van de erin opgenomen informatie gebeurt dan ook uitsluitend op eigen risico.
 • U mag de Website (met inbegrip van de Afspraakmodule) alleen gebruiken voor de beoogde doeleinden van de Website (met inbegrip van de Afspraakmodule) en bent als enige verantwoordelijk voor de vertrouwelijkheid van uw gebruik van de Website (met inbegrip van de Afspraakmodule).
 • We blijven steeds de enige eigenaar van de Website, met inbegrip van alle gerelateerde intellectuele eigendomsrechten. U blijft steeds de eigenaar van uw eigen gegevens.
 • U dient uw afspraak tijdig te annuleren, minimum 24 uur op voorhand, om voor u onnodige kosten te vermijden.
 • SPOTWATCH kan wat betreft de materiële en immateriële schade (hier wordt niet onder begrepen: lichamelijke schade en overlijden) alleen aansprakelijk worden gesteld voor directe schade die aan ons wordt toegeschreven, en voor zover wettelijk toegestaan tot een maximaal bedrag van €250 000 per schadeoorzaak voor Gebruikers met een Belgische nationaliteit en €10 000 per schadeoorzaak voor Gebruikers met een andere nationaliteit dan de Belgische.
 • Onze Algemene Voorwaarden kunnen op geregelde tijdstippen worden bijgewerkt. U kan deze steeds raadplegen via onze Website https://spotwatch.be/algemene-voorwaarden/!

Als u vragen hebt, kan u ons altijd bereiken door een e-mail sturen naar info@spotwatch.be.

Wilt u meer weten? Dan nodigen wij u uit om onze volledige Algemene Voorwaarden te lezen, waarin alles in detail wordt uitgelegd!

ALGEMENE VOORWAARDEN

SPOTWATCH

Versie 4.2 – 8 April 2024

Artikel 1 – TOEPASSINGSGEBIED

Artikel 2 – BESCHRIJVING VAN DE WEBSITE MET INBEGRIP VAN DE AFSPRAAKMODULE

Artikel 3 – GEBRUIK VAN DE WEBSITE (MET INBEGRIP VAN DE AFSPRAAKMODULE)

Artikel 4 – BESCHRIJVING VAN DE DIENSTEN

Artikel 5 – GEBRUIK VAN DE DIENSTEN

Artikel 6 – LICENTIE, GEBRUIK VAN DE DIENSTEN & BEPERKINGEN

Artikel 7 – INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

Artikel 8 – ONDERSTEUNING

Artikel 9 – PRIVACY & BESCHERMING VAN UW PERSOONSGEGEVENS

Artikel 10 – AANSPRAKELIJKHEID

Artikel 11 – GARANTIES EN DISCLAIMERS OMTRENT DE DIENSTEN

Artikel 12 – UPDATES & WIJZIGINGEN VAN DE ALGEMENE VOORWAARDEN

Artikel 13 – DUUR & BEËINDIGING

Artikel 14 – VARIA

Artikel 15 – DEFINITIES

Artikel 1 – TOEPASSINGSGEBIED

1.1. De SPOTWATCH Website (hierna “Website”) is eigendom en wordt beheerd door SPOTWATCH BV, een besloten vennootschap naar Belgisch recht, met maatschappelijke zetel te Brugse Steenweg 181A, 9990 Maldegem, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder ondernemingsnummer 1000.967.645 (hierna “SPOTWATCH”). Doorheen deze Algemene Voorwaarden zal er naar SPOTWATCH verwezen worden als “we”, “ons”, “onze” of “SPOTWATCH”.

1.2. In deze Algemene Voorwaarden staat beschreven hoe u (hierna “u” of “Gebruiker”) onze Website (met inbegrip van de Afspraakmodule) en Diensten mag gebruiken. Door gebruik te maken van onze Website (met inbegrip van de Afspraakmodule) en Diensten, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan deze Algemene Voorwaarden.

1.3. In deze Algemene Voorwaarden wordt uiteengezet hoe u beroep kan doen op de Website (met inbegrip van de Afspraakmodule) en Diensten en onder welke voorwaarden. Door beroep te doen op de Website (met inbegrip van de Afspraakmodule) en Diensten, aanvaardt u gebonden te zijn door deze Algemene Voorwaarden, en erkent u dat elk van deze voorwaarden werkelijk gewild is en geen van deze voorwaarden, afzonderlijk of gezamenlijk, een kennelijk onevenwicht schept tussen de rechten en plichten van SPOTWATCH en uzelf.

1.4. Door het maken van een afspraak via de Afspraakmodule, erkent u en stemt u ermee in dat deze verhouding uitsluitend door de Algemene Voorwaarden worden beheerst. U verklaart en garandeert dat u de nodige wettelijke bevoegdheid hebt om met deze Algemene Voorwaarden in te stemmen en ze te aanvaarden.

De definities van deze Algemene Voorwaarden staan beschreven in artikel 13 van deze Algemene Voorwaarden.

Artikel 2 – BESCHRIJVING VAN DE WEBSITE MET INBEGRIP VAN DE AFSPRAAKMODULE

De Website heeft een tweeledige doelstelling:

 • Enerzijds fungeert de Website als een centrale bron van nuttige informatie over de Diensten die SPOTWATCH aanbiedt;
 • Anderzijds biedt de Website de mogelijkheid om via een afspraakmodule een afspraak te maken bij SPOTWATCH voor een 3D Body Mapping door een Gebruiker (hierna “Afspraakmodule”).

Artikel 3 – GEBRUIK VAN DE WEBSITE (MET INBEGRIP VAN DE AFSPRAAKMODULE)

3.1.      Met betrekking tot het gebruik van de Website (met inbegrip van de Afspraakmodule) is elke Gebruiker verplicht:

 • zich te houden aan de bepalingen van de toepasselijke wetgeving, regelgeving, decreten, verordeningen of besluiten van federale, regionale, lokale of internationale autoriteiten, met inbegrip van maar niet beperkt tot bepalingen met betrekking tot de bescherming van Persoonsgegevens;
 • zich te onthouden van manipulatie van de verstrekte informatie, op welke wijze dan ook of met behulp van welke techniek dan ook;
 • geen gegevens, berichten of documenten te versturen via de Website, of gegevens of documenten op te laden via de Website:
  • die inbreuk maken op de rechten (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, morele rechten of intellectuele eigendomsrechten) van Derde Partijen;
  • waarvan de inhoud schadelijk, lasterlijk, gewelddadig, onwettig, obsceen of vernederend is of inbreuk maakt op de privacy van Derde Partijen;
  • waarvan het gebruik of bezit door de Gebruiker bij wet of overeenkomst verboden is;
  • die virussen of instructies bevatten die de Website en/of de via de Website aangeboden Diensten kunnen beschadigen.

3.2.      Om de Website (met inbegrip van de Afspraakmodule) te gebruiken, moet u beschikken over een internetverbinding. U bent zelf verantwoordelijk voor de telecommunicatie van computernetwerkapparatuur die nodig is om de Website (met inbegrip van de Afspraakmodule) te gebruiken. U bent zelf verantwoordelijk voor het beschikbaar stellen hiervan.

3.3.      U bent medeverantwoordelijk voor een veilig en vertrouwelijk gebruik van de Website (met inbegrip van de Afspraakmodule). Daarnaast bent u zelf verantwoordelijk voor de gegevens die u besluit in te voeren in de Website (met inbegrip van de Afspraakmodule).

3.4.      Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor verlies of schade als gevolg van het niet voldoen aan bovenstaande eisen.

3.5.      Wanneer een dermatoloog of andere arts, of enige andere (gezondheids)zorgbeoefenaar een zorggebruiker waarmee deze een therapeutische relatie heeft, doorverwijst naar SPOTWATCH en hierbij de contactgegevens doorgeeft aan SPOTWATCH voor verder contact met de zorggebruiker, erkent de arts of dermatoloog dat hij/zij een eigen identificatiegegeven doorgeeft aan SPOTWATCH. Het identificatiegegeven dient om na te gaan dat degene die de contactgegevens van de zorggebruiker doorgeeft, weldegelijk een arts of dermatoloog is. Een voorbeeld van een identificatiegegeven is het RIZIV-nummer van de arts of dermatoloog in kwestie.

3.6.      Wanneer u een afspraak wenst te maken via de Afspraakmodule, kan u ervoor kiezen gebruik te maken van itsme® (dit is een optionele dienst). In dat geval gelden de algemene voorwaarden van itsme® onverlet bij het gebruik van deze dienst. Deze algemene voorwaarden kan u hier vinden: https://www.itsme-id.com/nl-BE/legal/terms-of-use.

Artikel 4 – BESCHRIJVING VAN DE DIENSTEN

De dienstverlening van SPOTWATCH (hierna ‘Diensten’) bestaat uit het uitvoeren van een 3D body mapping om melanomen en andere huidaandoeningen (sneller) op te sporen. SPOTWATCH doet dit ter ondersteuning van mensen die zelf de toestand van hun huid willen opvolgen, ter ondersteuning van artsen om hun patiënten makkelijker op te volgen en te adviseren bij hun preventieve taak en ter ondersteuning van bedrijven die de preventie van de gezondheidstoestand van hun personeelsleden nastreven.

Artikel 5 – GEBRUIK VAN DE DIENSTEN

5.1.      SPOTWATCH en de Diensten die SPOTWATCH levert, zijn niet bedoeld voor het diagnosticeren, voorkomen, monitoren, voorspellen, anticiperen, behandelen of verlichten van ziekten of medische aandoeningen. Voor medisch advies en/of behandeling dient u uw behandelend arts te raadplegen.

5.2.      Het toestel dat de 3D body mapping uitvoert, is beschikbaar zoals het beschikbaar is “in de huidige staat” en zonder dat er garanties worden geleverd. Het gebruik van het toestel gebeurt dan ook uitsluitend op eigen risico.

5.3.      Indien u uw afspraak annuleert minder dan 24 uur voor de afspraak plaatsvindt, dient u de normale kost van een afspraak te betalen, behalve in geval van overmacht.

5.4.      De Gebruiker dient zich te gedragen volgens de regels van fatsoen bij het gebruik van de Diensten met name vooral bij het maken van de 3D body mapping.

5.5.      De Gebruiker zal de Diensten ondergaan conform de instructies die worden gegeven door de SPOTWATCH-medewerkers. Indien de Gebruiker zich niet aan de instructies houdt en er schade is, maakt SPOTWATCH een voorbehoud om deze schade terug te eisen van de Gebruiker.

Artikel 6 – LICENTIE, GEBRUIK VAN DE DIENSTEN & BEPERKINGEN

6.1.       De door ons ter beschikking gestelde Website, met inbegrip van al zijn functionaliteiten, zijn onze exclusieve eigendom. Alle rechten in en op de Website die niet uitdrukkelijk aan u zijn verleend in deze Algemene Voorwaarden zijn voor ons voorbehouden.

6.2.      Wij verlenen u hierbij een persoonlijk, herroepelijk, niet-exclusief, niet-overdraagbaar, niet-sublicentieerbaar gebruiksrecht voor de duur van de overeenkomst om de Website te gebruiken in overeenstemming met de Algemene Voorwaarden.

6.3.      Wij verlenen de licentie op de Website kosteloos en op een “as is” en “as available”-basis en verlenen geen enkele garantie, hetzij expliciet, impliciet, wettelijk of anderszins, met betrekking tot de Website (met inbegrip van alle daarin opgenomen inhoud), met inbegrip van (zonder beperking) enige impliciete garanties van bevredigende kwaliteit, verhandelbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel of niet-inbreuk. Om gebruik te kunnen maken van de Afspraakmodule op de Website moet u eerst onze Privacyverklaring lezen en accepteren. Het is verboden om de Afspraakmodule te gebruiken zonder eerst onze Privacyverklaring te accepteren.

6.4. U, noch een Derde Partij, zal onder geen enkele omstandigheid:

 • de software decompileren, demonteren of reverse-engineeren, of proberen de broncode, onderliggende ideeën, algoritmen, bestandsformaten of programmeerinterfaces van de Website op enigerlei wijze te reconstrueren of te ontdekken; 
 • de Website of enig deel daarvan distribueren, verkopen, verhuren, in sublicentie geven, leasen, uitlenen, distribueren of anderszins overdragen aan een Derde Partij, tenzij dit uitdrukkelijk is toegestaan onder deze Algemene Voorwaarden;
 • productidentificatie, eigendomsinformatie, auteursrechtvermeldingen, digitale watermerken of andere vermeldingen in of op de Website wijzigen, verwijderen of onleesbaar maken;
 • een deel van de Website wijzigen, aanpassen of veranderen, een afgeleid werk maken van een deel van de Website of de Website integreren in of met andere software, behalve voor zover dit uitdrukkelijk schriftelijk door ons is toegestaan;
 • de Website gebruiken om illegale activiteiten uit te voeren of te bevorderen;
 • een automatisch, elektronisch of handmatig hoog-volume proces gebruiken om toegang te krijgen tot de Website, deze te doorzoeken of informatie te verzamelen over de Website (met inbegrip van maar niet beperkt tot robots, spiders of scripts);
 • opzettelijk wormen, Trojaanse paarden, corrupte bestanden of andere vernietigende of bedrieglijke elementen verspreiden of de Website gebruiken voor onwettige, indringende, inbreukmakende, lasterlijke of frauduleuze doeleinden;
 • technische en andere beschermende maatregelen in de Website verwijderen of anderszins omzeilen.

Artikel 7 – INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

7.1.      In het kader van deze Algemene Voorwaarden tussen ons en de Gebruiker, blijven de Website (met inbegrip van de Afspraakmodule) en de Diensten, met inbegrip van al zijn functionaliteiten en enig gerelateerde software en/of verstrekte aanvullende documentatie, en alle (gevestigde en/of toepasselijke) daaraan gerelateerde of bijbehorende wereldwijde Intellectuele Eigendomsrechten onze exclusieve eigendom of van onze licentiegevers.

7.2.      Alle rechten in en op SPOTWATCH die in deze Algemene Voorwaarden niet uitdrukkelijk aan u zijn verleend, zijn aan SPOTWATCH voorbehouden. Behalve zoals uitdrukkelijk bepaald in deze Algemene Voorwaarden, wordt er geen uitdrukkelijke of impliciete licentie verleend aan de Gebruiker met betrekking tot de Website of de Diensten of enig deel daarvan, met inbegrip van enig recht om enige broncode, gegevens of ander technisch materiaal met betrekking tot de Website te verkrijgen.

7.3. Het is uitdrukkelijk begrepen, erkend en overeengekomen dat telkens wanneer de Gebruiker, al dan niet formeel verzocht, redelijke suggesties, opmerkingen en feedback met betrekking tot de Website (met inbegrip van de Afspraakmodule) en/of de Diensten aan SPOTWATCH verstrekt, met inbegrip van maar niet beperkt tot bruikbaarheid, bugrapporten en testresultaten (gezamenlijk “Feedback”), de Gebruiker SPOTWATCH de volgende wereldwijde, niet-exclusieve, eeuwigdurende, onherroepelijke, royaltyvrije, volledig betaalde rechten verleent:

 • om de Feedback te gebruiken, te kopiëren, te wijzigen, te verkopen, te distribueren, in     sublicentie te geven en er afgeleide werken van te maken als onderdeel van elk product, technologie, dienst, specificatie of andere documentatie van SPOTWATCH, met inbegrip van maar niet beperkt tot de Website (met inbegrip van de Afspraakmodule) en de Diensten;
 • de Feedback (en daarvan afgeleide werken) in het openbaar uit te voeren of weer te geven, te importeren, uit te zenden, te distribueren, in licentie te geven, te koop aan te bieden en te verkopen, te verhuren, te leasen of uit te lenen als onderdeel van een dienst.

Artikel 8 – ONDERSTEUNING

Indien u technische ondersteuning nodig heeft, aarzel dan niet ons te contacteren op info@spotwatch.be. We zullen redelijke inspanningen leveren om uw vragen zo snel mogelijk te beantwoorden en uw technische problemen met de Website op te lossen.

Artikel 9 – PRIVACY & BESCHERMING VAN UW PERSOONSGEGEVENS

9.1.      Uw privacy is erg belangrijk voor ons. Wij zullen daarom altijd alle toepasselijke wetgeving naleven bij het verwerken van uw Persoonsgegevens.

9.2.      U blijft altijd eigenaar van uw Persoonsgegevens. Wij verzamelen en verwerken uw Persoonsgegevens alleen in overeenstemming met onze Privacyverklaring.

9.3.      Onze Privacyverklaring, die beschikbaar is op de Website, geeft meer informatie over hoe wij uw Persoonsgegevens verzamelen en verwerken.

9.4.      Voordat u de Website kunt gebruiken, moet u akkoord gaan met onze Privacyverklaring.

Artikel 10 – AANSPRAKELIJKHEID

10.1.      Voor zover wettelijk toegestaan, zijn wij in geen geval aansprakelijk voor verlies of schade veroorzaakt door virussen of ander technologisch schadelijk materiaal dat uw (mobiele) apparaat, gegevens of ander beschermd materiaal kan infecteren door uw gebruik van de Website.

10.2.      In overeenstemming met dit artikel van deze Algemene Voorwaarden stemt u ermee in dat wij alleen aansprakelijk kunnen worden gesteld op basis van deze Algemene Voorwaarden voor zover de door u geleden schade direct aan ons is toe te rekenen.

Indien u lichamelijke schade heeft geleden die direct aan ons toe te rekenen valt, zullen wij deze schade volledig vergoeden.

Indien u materiële of immateriële schade heeft geleden die direct aan ons toe te rekenen valt, zal de schade gedeeltelijk vergoed worden, zoals hieronder bepaald:  

 • Voor Gebruikers met Belgische nationaliteit vergoeden we materiële en immateriële schade tot €250.000, en dit conform onze beroepsaansprakelijkheidsverzekering.
 • Voor Gebruikers met andere nationaliteit dan de Belgische wordt de materiële of immateriële schade die direct aan ons toe te rekenen valt, vergoed tot een bedrag van €10.000.

Wij zijn niet aansprakelijk jegens een Gebruiker (hetzij contractueel, op grond van onrechtmatige daad, inclusief nalatigheid of anderszins) voor enig indirect, incidenteel, punitief of gevolgverlies, schade, kosten of uitgaven van welke aard dan ook en hoe dan ook veroorzaakt of enig productieverlies, winstderving of verlies van contracten, verlies van operationele tijd, verlies van goodwill, verlies van verwachte besparingen en verspilde managementtijd, zelfs als de Gebruiker op de hoogte is gesteld van de mogelijkheid hiervan. De Gebruiker doet hierbij afstand (voor zover wettelijk toegestaan) van alle vorderingen tegen ons met betrekking tot dergelijke schade.

10.3.      De Website kan onnauwkeurigheden en typografische fouten bevatten. Wij garanderen niet de nauwkeurigheid of volledigheid van de inhoud en Diensten die worden aangeboden op de Website. Daarnaast behouden wij ons uitdrukkelijk het recht voor om eventuele foutieve informatie op de Website te corrigeren.

Artikel 11 – GARANTIES EN DISCLAIMERS OMTRENT DE DIENSTEN

I.       Door ons

11.1.      Alle garanties, voorwaarden en verklaringen die anderszins worden geïmpliceerd door de toepasselijke wetgeving met betrekking tot de Website (met inbegrip van de Afspraakmodule) en de Diensten zijn voor zover wettelijk toegestaan uitgesloten en worden afgewezen. Behalve zoals uitdrukkelijk bepaald in deze Algemene Voorwaarden en voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, worden de Website (met inbegrip van Afspraakmodule) en de Diensten en zoals aangegeven in artikel 4.3 van deze Algemene Voorwaarden), verstrekt op een “as is“-basis. Wij bieden geen (en wijzen hierbij af alle) andere garanties of verklaringen en voorwaarden, al dan niet schriftelijk, mondeling, expliciet of impliciet en zonder beperking, en alle impliciete garanties met betrekking tot adequate kwaliteit, behandeling, handelsgebruik of -praktijk, verhandelbaarheid, bruikbaarheid, beschikbaarheid, titel, niet-inbreuk of geschiktheid voor een bepaald gebruik of doel, en dit onder voorbehoud van het gebruik, misbruik of onvermogen om de Website (met inbegrip van Afspraakmodule) en/of de Diensten die aan de Gebruiker worden geleverd, te gebruiken. In het bijzonder verklaren of garanderen wij niet dat de Website (met inbegrip van Afspraakmodule) en de Diensten vrij zijn van fouten, virussen of andere schadelijke componenten, of dat gebreken zullen worden verholpen. In dit opzicht dient u uw eigen voorzorgsmaatregelen te nemen.

Wij garanderen niet dat:

11.2.      U erkent uitdrukkelijk en gaat ermee akkoord dat wij niet aansprakelijk zijn voor enige gezondheidsgerelateerde beslissingen, adviezen en gevolgen die u en/of Derde Partijen nemen op basis van de informatie op de Website en of tijdens het verlenen van de Diensten, noch op basis van het de beelden en verslag dat u van onze dermatoloog ontvangt en/of die aan u en/of uw arts ter beschikking wordt gesteld, ongeacht of deze gegevens al dan niet accuraat zijn.

Daaronder valt, niet-limitatief:

 • als u wordt aangeraden om u verder te laten begeleiden door uw eigen arts en u en/of uw arts volgen dit niet op, dan is SPOTWATCH, noch een medewerker van SPOTWATCH, aansprakelijk voor de directe en indirecte gevolgen daarvan;
 • SPOTWATCH, noch een medewerker van SPOTWATCH is aansprakelijk voor de inhoud van het verslag van een dermatoloog;
 • SPOTWATCH, noch een medewerker van SPOTWATCH is (medisch) aansprakelijk voor het gebruik van het toestel of de diensten die worden geleverd;
 • SPOTWATCH, een medewerker van SPOTWATCH, noch een zelfstandige medewerker die diensten verleent aan SPOTWATCH is verantwoordelijk of kan verantwoordelijk gehouden worden voor enige schade veroorzaakt door de inhoud van het verslag.
 • Er vloeit geen enkele (medische) aansprakelijkheid voort uit de inhoud van het verslag, noch voor SPOTWATCH of een medewerker van SPOTWATCH, noch voor zelfstandige medewerkers die diensten verlenen aan SPOTWATCH. SPOTWATCH is niet aansprakelijk voor het gevolg dat u en/of uw behandelend arts (niet) geeft aan de inhoud van het verslag;
 • SPOTWATCH, noch een medewerker van SPOTWATCH, noch een zelfstandige medewerker die diensten verleent aan SPOTWATCH is aansprakelijk voor het niet in beeld brengen van delen van de huid waarvan geen dergelijke beelden kunnen gemaakt worden wegens bedekking door (niet-limitatief) kledij, haar, nagels, huidplooien, juwelen, piercings, en dergelijke meer, noch indien letsels niet zichtbaar zijn wegens een gebrek aan pigmentering.

Hoewel het toestel dat SPOTWATCH gebruikt bijzonder performant is en voldoet aan de laatste stand van de wetenschap, bestaat er toch een minimale kans dat een letsel niet wordt gespot. Hiervoor is noch SPOTWATCH een medewerker van SPOTWATCH, noch een zelfstandige medewerker die diensten verleent aan SPOTWATCH aansprakelijk. Wij kunnen u enkel aanraden om u op regelmatige tijdstippen te laten opvolgen door SPOTWATCH en/of uw arts.

SPOTWATCH, noch een medewerker van SPOTWATCH, noch een zelfstandige medewerker die diensten verleent aan SPOTWATCH is verantwoordelijk of kan verantwoordelijk gehouden worden voor enige schade veroorzaakt door het toestel dat gebruikt wordt door SPOTWATCH. SPOTWATCH, noch een medewerker van SPOTWATCH, noch een zelfstandige medewerker die diensten verleent aan SPOTWATCH zijn evenmin verantwoordelijk voor enige schade, beperking, defecten, … die voortvloeien uit een beperking en/of gebrek in de dienstverlening van leveranciers/Derde Partijen van SPOTWATCH.

11.3.      Wij zullen u vrijwaren en verdedigen tegen onderbouwde en gegronde vorderingen van Derde Partijen voor zover de vordering gebaseerd is op een schending van de Intellectuele Eigendomsrechten van de Derde Partij door de Website en de Diensten, met uitsluiting van vorderingen die het gevolg zijn van:

 • Uw ongeoorloofd gebruik van de Website en de Diensten;
 • Wijzigingen van de Website en de Diensten door u of door een door u aangestelde Derde Partij;
 • Uw verzuim om de laatste versie van de Website te gebruiken of uw onvermogen om correcties in de Website te installeren als we hebben aangegeven dat de update of correctie nodig was om een mogelijke schending te voorkomen;
 • Uw gebruik van de Website en de Diensten in combinatie met producten of diensten die niet specifiek van ons zijn, zonder onze uitdrukkelijke toestemming.

11.4.      Voor een dergelijke vrijwaringsverplichting gelden de volgende voorwaarden:

 • U zal ons onmiddelijk schriftelijk op de hoogte stellen van een dergelijke vordering;
 • Wij zullen de verdediging en de afwikkeling van een dergelijke vordering naar eigen goeddunken bepalen;
 • Op ons verzoek zult u volledig met ons meewerken aan de verdediging en afwikkeling van een dergelijke vordering op onze kosten;
 • U doet geen uitspraken over onze aansprakelijkheid met betrekking tot een dergelijke vordering, noch gaat u akkoord met een schikking met betrekking tot een dergelijke vordering zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming.

Indien aan deze voorwaarden is voldaan, zullen wij u vrijwaren voor alle schade en kosten die u als gevolg van een dergelijke vordering hebt opgelopen, zoals toegekend door een bevoegde rechtbank in laatste instantie of zoals overeengekomen in de schikking met onze aanklagers.

11.5.      Indien de Website en de Diensten naar onze redelijke mening waarschijnlijk het onderwerp is van een inbreukvordering door een Derde Partij, behouden wij ons, naar eigen goeddunken en op eigen kosten, het recht voor:

 • de Website en de Diensten (of het (vermeende) inbreukmakende deel daarvan) te wijzigen zodat de inbreuk niet langer bestaat, maar de gelijkwaardige functionaliteit behouden blijft;
 • voor u een licentie te verkrijgen om de Website te blijven gebruiken in overeenstemming met deze Algemene Voorwaarden.

II.         Door de Gebruiker

11.7.      U zult ons schadeloosstellen en vrijwaren van elke vordering, eis, verlies, aansprakelijkheid of schade van welke aard dan ook, inclusief redelijke advocaatkosten, hetzij op grond van onrechtmatige daad of contract, waarmee wij te maken kunnen krijgen als gevolg van een vordering van een Derde Partij met betrekking tot:

 • uw schending of overtreding van enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden of andere instructies of beleidsregels;
 • inhoud die de intellectuele eigendomsrechten van derden schendt;
 • fraude, opzettelijke misleiding of grove nalatigheid van uw kant.

11.8.      U stemt ermee in dat gebruik van de Website (met inbegrip van de Afspraakmodule) en onze Diensten in strijd met de bepalingen in dit artikel 9 ongeoorloofd en ongepast gebruik van onze Website, de Afspraakmodule en/of onze Diensten vormt.

11.9.      Indien u als Gebruiker een afspraak maakt voor een andere persoon dan uzelf, dient u accurate informatie door te geven en heeft u hiervoor toestemming nodig van de betrokkene in kwestie.

Artikel 12 – UPDATES & WIJZIGINGEN VAN DE ALGEMENE VOORWAARDEN

12.1.    SPOTWATCH behoudt zich het recht voor om op elk moment, met of zonder reden en zonder voorafgaande kennisgeving aan of aansprakelijkheid jegens u:

 • Wegens gegronde redenen deze Algemene Voorwaarden te wijzigen, aan te vullen of te veranderen;
 • De Website (met inbegrip van de Afspraakmodule) en de Diensten te wijzigen. Dit omvat ook de verwijdering of stopzetting, tijdelijk of permanent, van een dienst of ander kenmerk van SPOTWATCH zonder enige aansprakelijkheid jegens u of derden; en/of
 • Uw gebruik van en/of toegang tot SPOTWATCH’s de Website (met inbegrip van de Afspraakmodule) en de Diensten geheel of gedeeltelijk af te wijzen of te beëindigen, tijdelijk of permanent.

12.2.    Dergelijke wijzigingen of aanvullingen van de Algemene Voorwaarden of de Website (met inbegrip van de Afspraakmodule) en/of de Diensten worden onmiddellijk van kracht nadat ze op de Website beschikbaar zijn gesteld of nadat u anderszins op de hoogte bent gebracht. Door de de Website (met inbegrip van de Afspraakmodule) en de Diensten te blijven gebruiken na de aangegeven tijd verklaart u zich akkoord met de wijzigingen, aanvullingen of aanpassingen van de Algemene Voorwaarden en/of de Website (met inbegrip van de Afspraakmodule) en/of de Diensten.

12.3     U hebt niet het recht om deze Algemene Voorwaarden op enigerlei wijze te wijzigen, aan te vullen of aan te passen.

12.4     Met betrekking tot wijzigingen, aanvullingen en/of aanpassingen aan SPOTWATCH’s Privacyverklaring wordt u afzonderlijk op de hoogte gesteld in overeenstemming met de relevante bepalingen uit SPOTWATCH’s Privacyverklaring.

12.5     Wij raden u aan de Algemene Voorwaarden regelmatig te controleren om er zeker van te zijn dat u op de hoogte bent van SPOTWATCH’s meest recente Algemene Voorwaarden.

Artikel 13 – DUUR & BEËINDIGING

13.1.    Deze Algemene Voorwaarden (en dus de overeenkomst tussen u en ons) zijn van kracht vanaf het moment dat u zich akkoord verklaart met deze Algemene Voorwaarden wanneer u een account aanmaakt op de Website of wij voor u een klantenbestand aanmaken en blijft van kracht zolang u een account heeft of in het klantenbestand staat bij SPOTWATCH.

13.2.    We kunnen uw gebruik van de Website (met inbegrip van de Afspraakmodule) en de Diensten te allen tijde onmiddellijk beperken, beëindigen of opschorten, zonder voorafgaande kennisgeving of aansprakelijkheid, naar eigen goeddunken, omwille van een door u gepleegde of veroorzaakte ernstige schending van deze Algemene Voorwaarden of de onderliggende overeenkomst en zonder beperking, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, een schending van de Algemene Voorwaarden, of andere instructies, richtlijnen of beleidsregels (met inbegrip van, maar niet beperkt tot onze Privacyverklaring). Een dergelijke opschorting door ons zal doorgaan totdat u de schending die heeft geleid tot de opschorting of beperking heeft verholpen.

Artikel 14 – VARIA

I.        Overmacht

14.1.    Wij zijn niet aansprakelijk voor enige tekortkoming of vertraging in de uitvoering van onze verplichtingen met betrekking tot de Website (met inbegrip van de Afspraakmodule) en de Diensten indien deze tekortkoming of vertraging te wijten is aan oorzaken buiten onze controle, met inbegrip van maar niet beperkt tot overmacht, oorlog, stakingen, uitsluitingen, rellen, epidemieën, brand, communicatiefouten, stroomonderbrekingen, aardbevingen, andere rampen, ongeoorloofde toegang tot onze informatietechnologiesystemen door Derde Partijen of om enige andere reden indien ons verzuim om de verplichtingen na te komen buiten onze redelijke controle valt.

II.       Volledige overeenkomst

14.2.    Deze Algemene Voorwaarden vormen samen met onze Privacyverklaring de volledige overeenkomst en afspraak tussen u en ons. Deze Algemene Voorwaarden vervangen alle eerdere voorstellen, afspraken en alle andere mondelinge of schriftelijke overeenkomsten tussen u en ons met betrekking tot dit onderwerp.

III.      Scheidbaarheid

14.3.    Indien een bepaling van deze Algemene Voorwaarden door een bevoegde rechtbank niet afdwingbaar of ongeldig wordt bevonden, blijven de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden afdwingbaar. De ongeldige en niet-afdwingbare bepaling wordt geacht geldig en afdwingbaar te zijn voor zover de wet dat toestaat.

IV.      Ontheffing

14.4. Het niet afdwingbaar maken van een bepaalde bepaling van de Algemene Voorwaarden betekent niet dat deze of een andere bepaling zal worden opgeheven.

V.       Toewijzing

14.5. Wij kunnen de rechten en verplichtingen zoals beschreven in deze Algemene Voorwaarden vrijelijk overdragen of gedeeltelijk overdragen zonder uw toestemming en zonder kennisgeving aan u.

U mag deze Algemene Voorwaarden of een van uw rechten en verplichtingen onder deze Algemene Voorwaarden niet overdragen zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming.

Deze Algemene Voorwaarden zijn bindend voor en ten behoeve van de partijen en hun respectievelijke opvolgers en rechtverkrijgenden.

VI.      Mededelingen

14.6.    Al onze kennisgevingen die bedoeld zijn om door u te worden ontvangen, worden geacht te zijn geleverd en van kracht te zijn wanneer ze voor u beschikbaar zijn gemaakt in de Website.

VII.     Verstrijken van de overeenkomst

14.7.    De Artikelen 10 (AANSPRAKELIJKHEID), 11 (GARANTIES EN DISCLAIMERS OMTRENT DE DIENSTEN), 13 (DUUR EN BEËINDIGING) EN 14.9 (TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDHEID) blijven ook na beëindiging of afloop van de overeenkomst van kracht.

VIII.      Geschillenbeslechting

14.8.    Indien de Gebruiker een vordering heeft of indien er een geschil ontstaat met betrekking tot de Website (met inbegrip van de Afspraakmodule) of de Diensten, verbindt de Gebruiker zich ertoe deze vordering of dit geschil eerst voor te leggen aan SPOTWATCH en te trachten dit in der minne op te lossen, door contact op te nemen met SPOTWATCH via het volgende e-mailadres: mediation@spotwatch.be
Indien geen minnelijke schikking kan worden bereikt, kan de Gebruiker vrij zijn rechten doen gelden voor de bevoegde rechtbank.

VIV.    Toepasselijk recht en bevoegdheid

14.9.    De Overeenkomst wordt uitsluitend beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met het Belgisch recht en zal niet worden geïnterpreteerd in overeenstemming met strijdige wetten of regels. De rechtbanken en gerechtshoven van Gent zijn exclusief bevoegd als er een geschil ontstaat met betrekking tot de Website en/of deze Algemene Voorwaarden.

Artikel 15 – DEFINITIES

Op deze Algemene Voorwaarden zijn de volgende definities van toepassing:

15.1.    “Account” betekent uw persoonlijk gebruikersaccount dat u heeft aangemaakt via de Website;

15.2.    “Algemene Voorwaarden” verwijst naar deze huidige Algemene Voorwaarden;

15.3.    “Derde Partijen” betekent elke natuurlijke of rechtspersoon of entiteit die geen partij is bij deze Algemene Voorwaarden;

15.4.    “Gebruiker” betekent de gebruiker van de Website;

15.5.    “Intellectuele Eigendomsrechten” betekent alle nu bekende of later bijkomende (i) auteursrechten, naburige rechten en morele rechten, (ii) handelsmerk- of dienstmerkrechten, (iii) handelsgeheimrecht, knowhow, vakkennis, (iv) octrooien, octrooirechten en industriële eigendomsrechten, (v) lay-out ontwerprechten, ontwerprechten, (vi) aanvullende beschermingscertificaten, (vii) handels- en firmanamen, domeinnamen, databankrechten, huurrechten en alle andere industriële intellectuele eigendomsrechten of gelijkaardige rechten (al dan niet geregistreerd), (viii) alle registraties, registratieaanvragen, vernieuwingen, uitbreidingen, opdelingen, verbeteringen of heruitgaven met betrekking tot deze rechten en het recht om een van voorgenoemde punten toe te passen, te behouden en op te leggen, in elk geval en in elk rechtsgebied wereldwijd, voor zolang deze bescherming geldt;

15.6. “Persoonsgegevens” betekent alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare persoon;

15.7.    “Privacyverklaring” betekent de privacyverklaring van SPOTWATCH met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens;

***

Als u nog vragen heeft over de Website of deze Algemene Voorwaarden, kunt u contact met ons opnemen op het volgende adres: info@spotwatch.be.

Deze Algemene Voorwaarden worden elektronisch verstrekt via de Website https://spotwatch.be/algemene-voorwaarden/.

Een papieren versie is op aanvraag beschikbaar via info@spotwatch.be.

SPOTWATCH
Zuidleiestraat 12 / 0B, 9880 Aalter